1. Kaizen – Proces ciągłego doskonalenia organizacji
 2. TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
 3. Teamwork – praca zespołowa
 4. Lean Management – szczupła produkcja
 5. System 5S – fundamenty jakości i produktywności
 6. Program Doskonalenia Jakości i Produktywności – PDJP w firmie
 7. TOC – zarządzanie wąskim gardłem
 8. System Redukcji Strat
 9. System Zapobiegania Wadom i Błędom
 10. SPS – systemowe rozwiązywanie utrudnień i ograniczeń w procesach
 11. Zespoły Twórczego Zaangażowania – kreatywni pracownicy w procesie doskonalenia
 12. SMED – radykalne skracanie czasu przezbrojeń
 13. Zespoły Samosterowne w produkcji
 14. Koła Jakości i Cykl PDCA
 15. 7 narzędzi zespołów Kaizen i TQM
 16. System Głębokiej Wiedzy W.E. Deminga – 14 filarów zapewnienia jakości i produktywności
 17. Trening kreatywności – dla zespołów pracowniczych i menedżerów
 18. Zarządzanie zmianą w procesach ciągłego doskonalenia
 19. Ergonomia – w praktykach wdrożeniowych
 20. TPM – System Zapobiegania Awariom
 1. W procesie szkoleń i wdrażania programu „Jakość Rozwiązaniem Systemowym” kierujemy się metodyką i 14 zasadami stosowanymi w praktyce wdrożeniowej przez E.W.Deminga. Jest to fundament wdrożenia takiego Programu i warunek jego sukcesu. Takie podejście (konieczne choć niewystarczające) – jako najbardziej skuteczne we wdrażaniu filozofii jakości – rekomendujemy wszystkim naszym Partnerom.
 2. W procesie wspierania tego Programu naszą wiedzą i doświadczeniem, nie dajemy i nie rekomendujemy żadnych gotowych rozwiązań. Na życzenie klienta stworzymy – w każdym konkretnym przypadku – „matrycę efektywnego rozwiązania” do dalszej obróbki przez twórczy zespół Partnera, (- dostosowanie wzorca do specyfiki Firmy) w celu przyspieszania prac nad doskonaleniem procesów i poprawą jakości, jeżeli takie przyspieszenie jest pożądane.
 3. Naszym standardem jest rozpoczynanie Projektu od wspólnego ustalania z Partnerem mierzalnych celów, sposobu pomiaru i sprzężenia ich ze wskaźnikami oceny Firmy stosowanymi przez Top Management / Właściciela.
 4. Sprawdziliśmy w praktyce, że łagodzenie oporu przed zmianą i twórcze zaangażowanie całego personelu wymaga promowania i stosowania w praktyce kilku kluczowych zasad, tworzących główne filary kultury jakościowej Firmy, m.in.:
 5. „Zawsze szukamy tylko przyczyn złej jakości i tylko w systemach, lecz nigdy nie szukamy winnych”
 6. „Wszyscy, zawsze i wszędzie przestrzegamy bezwzględnie norm i standardów szacunku w relacjach z innymi i wszyscy natychmiast reagujemy w obliczu ich łamania.”
 7. „Korzyści programów jakości będą dzielone między Firmę i załogę w sposób transparentny i akceptowalny przez obie strony.”
 8. Wszelkie obszary, procesy i standardy są udoskonalane w oparciu o pracę zespołową zintegrowaną z partnerskim współdziałaniem przełożony-podwładny.
 9. Nikt nie zostanie zwolniony w wyniku poprawy jakości, ale z Firmą będą się żegnać ci, którzy złamią zasady, wartości, instrukcje jakości i standardy pracy, pod którymi wcześniej się podpisali.
 10. Autorami rozwiązań, które inspirujemy i wspieramy naszą wiedzą są zespoły personelu Partnera, a liderami procesów wdrażania i trenerami są ich bezpośredni przełożeni.
 11. Naszą rolą jest mentoring wraz z coachingiem i pomoc zespołom w przewidywaniu oraz identyfikacji negatywnych konsekwencji (tj. negatywnych skutków ubocznych) każdego nowego, wybranego, efektywnego rozwiązania, inicjowania skutecznych metod i środków w zakresie redukcji lub eliminacji nieakceptowalnych efektów ubocznych.
 12. Motywowanie zespołów i menedżerów opracowujących nowe rozwiązania i nowe standardy w Firmie należy zawsze do przełożonego osób uczestniczących w tych zespołach. Naszą rolą jest prowadzenie coachingu rozwoju osobowości, warsztatów doskonalących, treningów kreatywnego myślenia zarówno dla menedżerów jak i dla pracowniczych Zespołów Twórczego Zaangażowania.
 13. Naszym standardem jest ciągłe doskonalenie metod wspierania programów jakości oraz inspirowanie Partnera do jak najszerszej standaryzacji swoich procesów, metod, narzędzi i nowych rozwiązań. Naszym obowiązkiem jest pomóc Partnerowi w diagnozowaniu, redukowaniu i usuwaniu przyczyn wszelkiego rodzaju błędów, pomyłek i strat.
 14. Nasz standard – to dokonywać z Partnerem cyklicznej oceny współpracy – co najmniej 1 raz/kwartał.
 15. Naszym celem jest doprowadzić Partnera – w rozsądnym czasie – do takiej ścieżki ciągłego doskonalenia, na której do swego rozwoju już nie będzie potrzebował wspierania zewnętrznego.